Ons team 


Op Het Braambos werken in het schooljaar 2021-2022 de volgende leerkrachten:


                                                                                        Teamfoto 2021-2022
 

Van links naar rechts (onder):
Mirjam Winkel (leerkracht groep 4B), Cindy Keessen (leerkracht groep 3B), Nancy van Benten (administratief medewerkster), Francine Kats (leerkracht groep 1/2C), Annemieke Kol (leerkracht groep 8A), Jenneke Wor (leerkracht groep 7A, kunst en cultuur), Josien Goeijenbier (leerkracht groep 7B), Anneke van den Akker (leerkracht groep 1/2A), Margreet Bokhorst (leerkracht groep 4A en 5B), Sonja Nauta (leerkracht groep 6A, zorgcoördinator), Esther Nederlof (TSO coördinator), Wies Huisman (leerkracht groep 1/2C), Daniëlle Blom (leerkracht groep 8C), Antoinette Borchers (leerkracht groep 1/2B en 7A), Ineke Tol (leerkracht groep 1/2B), Bennet de Goede (leerkracht groep 8B)

Van links naar rechts (boven):
Sander van der Maden (gymdocent), Janneke ten Wolde (leerkracht groep 3B en 5A), Daniëlle Gelaudie (leerkracht groep 6B, leescoördinator), Johan Alderden (directeur), Christine Sarmiento (leerkracht groep 1/2A en zorgcoördinator), Daniëlle Kühnen (leerkracht groep 1/2B, jonge kind, NT2, nieuwkomers), Gert van Dijk (leerkracht groep 6A, onderwijsontwikkeling), Celine Dalm (leerkracht groep 5A), Noa Oldenhof (gymdocent), Sandra van de Kerkhof (lerarenondersteuner), Angela Otto (leerkracht groep 8C), Simone van der Weijden (leerkracht groep 3A, ICT), Frederique Kleverlaan (leerkracht groep 7B, engels), Simone Schilpzand (leerkracht groep 5B), Mario Commissaris (conciërge), Tanja Oussoren (leerkracht groep 4A)
 

Onderwijsondersteuning in de klas 


Naast de groepsleerkrachten, zijn er ondersteuners. Zij zorgen voor de onderwijsondersteuning in de klas. Ze kunnen met een individueel kind of een klein groepje kinderen werken, of zij helpen de hele klas als de groepsleerkracht aandacht aan een groepje leerlingen wil geven. Op het Braambos zijn de onderwijsondersteuners 
Antoinette Borchers, Sandra van de Kerkhof en Angela Otto. 

 

Management


In het schooljaar 2020-2021 is de kanteling van de organisatie voorbereid. Een kanteling van een hierarchische organisatie naar een netwerkorganisatie. Deze kanteling is niet van vandaag op morgen gemaakt. Gedurende het schooljaar 2021-2022 draagt de directie zorg voor inzet van externe ondersteuning. De opdracht van de externe is ons te begeleiden in de kanteling de organisatie van een hiërarchische naar een netwerkorganisatie.  

 

De kern van deze kanteling is dat we samen het onderwijs ontwikkelen, optimaliseren en implementeren en dat alle medewerkers zich meer dan nu bewust zijn dat ze hierin mede verantwoordelijkheid dragen. Verantwoordelijkheid geven en nemen is het devies op Het Braambos. Onderwijsmensen op Het Braambos staan aan het stuur, zijn stuurlui!  

De kanteling betekent dat alle stuurlui meedoen. Dit betekent niet dat we allemaal gelijk zijn, onze rollen zijn verschillend. Kenmerken van een netwerkorganisatie zijn ondernemerschap, soms sprake van tijdelijke samenwerkingsvormen, zelforganisatie en een gemeenschappelijk identiteit en ambitie. Flexibiliteit, openheid en eigen verantwoordelijkheid staan centraal. 

 

De directie is verantwoordelijk voor operationeel management, beleidsontwikkeling en leiding geven. De directie staat dienend en gespreid leiderschap voor.
 

Zorgcoördinatoren


Christine Sarmiento (voor de groepen 1 t/m 4), Sonja Nauta (5 en 6) en Mylène Miltenburg (interim, groepen 7 en 8) zijn de interne begeleiders binnen onze school. Zij coördineren alle activiteiten die met de zorgverbreding te maken hebben.

We dragen zorg voor de onderwijskundige behoeftes van al onze leerlingen. Zorg is dus een breed begrip. Er kan een zorg bestaan omdat een kind de lesstof nog niet beheerst, omdat een kind juist meer uitdaging aankan, om gezondheids-redenen of om sociale redenen. Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern begeleider. De zorg voor de leerling wordt dientengevolge aangepast. Indien het om structurele aanpassingen aan het onderwijs van het kind gaat, zullen de ouders op de hoogte worden gebracht. Als er kleine wijzigingen ten opzichte van het basisaanbod worden aangebracht, is dit onderdeel van onze reguliere lesinhoud en worden ouders niet noodzakelijkerwijs geïnformeerd.  

 

Overige medewerkers 


De school zou niet kunnen draaien zonder onze andere medewerkers;
Mario Commissaris (conciërge)
Nancy van Benten (administratie)
Esther Nederlof (TSO-coördinator)