Ons team 


Op Het Braambos werken in het schooljaar 2022-2023 de volgende leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel:


                                                                                        Teamfoto 2022-2023
 

Van links naar rechts (onder):
Wies Huisman (leerkracht groep 1/2C), Josien Goeijenbier (leerkracht groep 8B), Miryanna Spaan (onderwijsassistent, leraar i.o.), Nancy van Benten (administratief medewerkster), Esther Nederlof (TSO coördinator), Saskia van Ringelesteijn (leerkracht groep 7B), Margreet Bokhorst (leerkracht groep 5B), Sonja Nauta (zorgcoördinator), Antoinette Borchers (leraarondersteuner 1/2A, 7B), Mirjam Winkel (leerkracht groep 4A, Janneke ten Wolde (leerkracht groep 3), Anneke van den Akker (leerkracht groep 4B), Daphne Heins (vakleerkracht muziek), Daniëlle Kühnen (leerkracht groep 1/2B), Daniëlle Blom (leerkracht groep 4A), Ineke Tol (leerkracht groep 1/2B), Noa Oldenhof (leerkracht i.o. groep 5A),


Van links naar rechts (boven)
Mario Commissaris (conciërge), Sandra van de Kerkhof (leraarondersteuner 1/2A), Johan Alderden (directeur), Renske de Bock (leerkracht groep 5B), Pien Kortleve (vakleerkracht gym i.o), Nadescha Lindenbergh (leraar i.o groep 1/2C en 1/2A), Sander van der Maden (vakleerkracht gym), Daniëlle Gelaudie (leerkracht groep 6A en 7B, lees- en taalcoördinator), Gert van Dijk (leerkracht groep 6A), Tanja Oussoren (leerkracht groep 5A), Frederique Kleverlaan (leerkracht groep 8B, specialist engels), Christine Sarmiento (leerkracht groep 3, en zorgcoördinator), Anouk Maarleveld (leerkracht groep 6B), Angela Otto (leerkracht i.o. groep 8A)

Ontbrekend op de foto Wouter Kleijer, leerkracht groep 7B en Cindy Keessen (leerkracht groep 3)

 

Onderwijsondersteuning in de klas 


Naast de groepsleerkrachten, zijn er ondersteuners. Zij zorgen voor de onderwijsondersteuning in de klas. Ze kunnen met een individueel kind of een klein groepje kinderen werken, of zij helpen de hele klas als de groepsleerkracht aandacht aan een groepje leerlingen wil geven. Op het Braambos zijn de onderwijsondersteuners 
Antoinette Borchers, Miryanna Spaan en Sandra van de Kerkhof.

 

Management


In het schooljaar 2022-2023 is het proces van de kanteling van de organisatie gestart. Een kanteling van een hierarchische organisatie naar een netwerkorganisatie. Deze kanteling is niet van vandaag op morgen gemaakt.

 

De kern van deze kanteling is dat we samen het onderwijs ontwikkelen, optimaliseren en implementeren en dat alle medewerkers zich meer dan nu bewust zijn dat ze hierin mede verantwoordelijkheid dragen. Verantwoordelijkheid geven en nemen is het devies op Het Braambos. Onderwijsmensen op Het Braambos staan aan het stuur, zijn stuurlui!  

De kanteling betekent dat alle stuurlui meedoen. Dit betekent niet dat we allemaal gelijk zijn, onze rollen zijn verschillend. Kenmerken van een netwerkorganisatie zijn ondernemerschap, soms sprake van tijdelijke samenwerkingsvormen, zelforganisatie en een gemeenschappelijk identiteit en ambitie. Flexibiliteit, openheid en eigen verantwoordelijkheid staan centraal. 

 

De directie is verantwoordelijk voor operationeel management, beleidsontwikkeling en leiding geven. De directie staat dienend en gespreid leiderschap voor.

 

Zorgcoördinatoren


Christine Sarmiento (voor de groepen 1 t/m 4), Sonja Nauta (5 t/m 8) zijn de zorgcoördinatoren binnen onze school. Zij worden hierin ondersteund door Paula de Vlaming. Zij coördineren alle activiteiten die met de zorgverbreding te maken hebben. Zorg is dus een breed begrip. Er kan een zorg bestaan omdat een kind de lesstof nog niet beheerst, omdat een kind juist meer uitdaging aankan, om gezondheids-redenen of om sociale redenen. Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden.

Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern begeleider. De zorg voor de leerling wordt dientengevolge aangepast. Indien het om structurele aanpassingen aan het onderwijs van het kind gaat, zullen de ouders op de hoogte worden gebracht. Als er kleine wijzigingen ten opzichte van het basisaanbod worden aangebracht, is dit onderdeel van onze reguliere lesinhoud en worden ouders niet noodzakelijkerwijs geïnformeerd.  

 

Overige medewerkers 


De school zou niet kunnen draaien zonder onze andere medewerkers;
Mario Commissaris (conciërge)
Nancy van Benten (administratie)
Esther Nederlof (TSO-coördinator)