Visie op onderwijs


Het Braambos  is een leer- en leefgemeenschap van leerlingen en leerkrachten die zich ten doel stelt, in samenwerking met de ouders, het kind te leiden en te begeleiden op zijn/haar weg naar volwassenheid. Dit uitgangspunt betekent dat we voor elk kind streven naar die vorm van lesstof, instructie en verwerking die het beste aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind.
 

Een kind kan pas leren als is voldaan aan de drie basisvoorwaarden voor welbevinden; relatie, competentie en autonomie.
Hier verstaan wij onder: In onze visie en doelstellingen geven we invulling aan deze basisvoorwaarden.
 

Rekening houdend met verschillen in intelligentie, aanleg, tempo en interesse, willen wij met ons onderwijs:

 

Zowel de sociale (het omgaan met elkaar) en emotionele (gevoelens) als de cognitieve (het leren), de motorische (het bewegen) en de creatieve ontwikkeling krijgen in ons onderwijs de aandacht. Op onze school wordt ieder kind gestimuleerd om te komen tot de best mogelijke prestatie binnen zijn mogelijkheden. Lukt dit niet of onvoldoende, dan zullen wij met de ouders kijken wat het kind nodig heeft om verder te komen. De leerkracht geeft dagelijks vorm aan  deze ontwikkelpunten van de leerlingen. Door gericht te observeren of het kind zich prettig voelt in de groep, waar de belang-stelling naar uit gaat en wat het ontwikkelings-niveau of het beheersingsniveau van het kind is, kan de leerkracht het aanbod aanpassen en de hulp geven die het kind nodig heeft. In de praktijk betekent dit dat er verschillende opdrachten worden gegeven en/of gekozen kunnen worden. Daardoor wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen ontplooid en gestimuleerd. (basisvoorwaarde autonomie). Een goed klassenmanagement met duidelijke regels voor het zelfstandig werken en een juiste wijze van observeren en diagnosticeren, zijn dan ook heel belangrijke gereedschappen van de leerkrachten.
 

De lessen


Het onderwijs op Het Braambos wordt voornamelijk vormgegeven op twee manieren; door het gebruik van onderwijsmethoden en door de onderwijskundige aanpak van de leerkracht.

 

Op Het Braambos wordt lesgegeven met behulp van moderne onderwijsmethoden.
Omdat de inzichten in het onderwijs continu veranderen, wordt er gestreefd naar een planmatige vernieuwing van onze onderwijsmethoden (vernieuwing om de acht jaar). Bij de keuze van een nieuwe methode laten we ons leiden door de uitgangspunten van de school: een methode moet voldoende mogelijkheden bieden tot zelfstandig werken en verwerking van de leerstof op meerdere niveaus. Bovendien moet de methode voldoen aan de gestelde kerndoelen. Kerndoelen zijn gesteld vanuit de overheid en geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Het zijn streefdoelen waarop basisscholen zich richten bij de ontwikkeling van hun lesprogramma. Dit garandeert een breed en gevarieerd onderwijsaanbod.

De leerkracht doet ertoe in het onderwijs. De leerkracht bepaalt voor elke les en activiteit de onderwijskundige aanpak. Dit is de wijze waarop leerkrachten hun lessen aanbieden. Hierbij wordt de methode gebruikt als leidraad maar kan de leerkracht voor individuele leerlingen, groepjes leerlingen of de hele klas afwijken omdat de leerling of groep een andere aanpak of ander aanbod nodig heeft. Op Het Braambos is er veel aandacht voor onderlinge uitwisseling over de onderwijskundige aanpak. Zo vergroten leerkrachten hun eigen vaardigheden en reflecteren op de resultaten van de lessen en op het verloop.
 
De zorg voor de kinderen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de leerkracht, maar wordt door het hele team gedragen en ondersteund. Zo worden leerlingen regelmatig besproken in het zorgoverleg en de intern begeleiders. Leerkrachten hebben onderling wekelijks, zo niet dagelijks, overleg met hun parallelcollega’s van de groepen. Vakspecialisten hebben overleg over de beleidsmatige keuzes en aanpak, collega’s spreken in leerteams met elkaar over onderwijskundige ontwikkelingen in de school.