Tussenschoolse opvang / overblijven

 


Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is de lunchtijd op het Braambos 1 uur. De kinderen kunnen op school eten en spelen of naar huis gaan in deze tijd.
Invulling van de TSO voor leerlingen Het is belangrijk dat kinderen rustig kunnen eten, kunnen spelen en ontspannen en goed begeleid worden tijdens de lunchpauze. Omdat er veel kinderen overblijven willen we het aantal kinderen op het plein vermin-deren. De pauze wordt daarom opgedeeld in 25 minuten eten en 25 minuten spelen.

Het rooster van de TSO wordt:
  Groep 1 & 2 Groep 3 & 4 Groep 5 & 6 Groep 7 & 8
12.00 – 12.25 uur Eten en spelen in het lokaal Buiten spelen Buiten spelen Eten en spelen in het lokaal
12.25 – 12.50 uur Buiten spelen Eten en spelen in het lokaal Eten en spelen in het lokaal Buiten spelen
12.50 – 13.00 uur   Inloop van de middag met de kinderen die thuis hebben gegeten

Hoe wordt de tijd ingevuld?
Eten en spelen in de klas Er is een vaste medewerker van de TSO aan een klas verbonden. (dit kan wel per dag wisselen). Tijdens de eerste 15 minuten van het eten is de leerkracht verantwoordelijk voor de begeleiding. De TSO medewerker assisteert. Na het eten mogen kinderen een activiteit in de klas doen, zoals een spelletje, een tekening, een puzzel o.i.d. Hiervoor zullen indien nodig nieuwe materialen worden aangeschaft. De TSO medewerker bege-leidt de speltijd en het opruimen van de materialen. Na 15 minuten is de leerkracht vrij om pauze te gaan houden of andere werkzaamheden te doen, ook buiten het lokaal. De TSO-medewerker is verantwoordelijk voor de leerlingen in het lokaal. Na 25 minuten wordt er opgeruimd en gaan de kinderen met de TSO-medewerker naar buiten of begint de lesmiddag.

Buiten spelen De kinderen spelen 25 tot 30 minuten buiten. Groep 1-2 en 3-4 spelen op het juf Fabel plein en voetballen op het plein bij de Braam. Groep 5-6 en 7-8 spelen op het plein bij de schoolwoningen. De TSO-medewerkers zijn verantwoordelijk voor het toezicht buiten.
Er zijn maximaal 6 groepen tegelijk aan het buiten spelen per schoolplein. Hiermee is de ruimte en beschikbaarheid van het materiaal voldoende voor alle kinderen. Doordat er minder kinderen op het plein zijn (in vergelijking met de huidige situatie) en ook minder kinderen van verschillende leeftijden en door de speeltijd in te korten verwachten we het plezier van de kinderen te vergroten en het aantal conflicten te verminderen.

TSO-team 
Het team van TSO-medewerkers bestaat uit een grote groep medewerkers die voor hun inzet een vrijwilligersbijdrage ont-vangen. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 willen we daarnaast een professionele coördinator Tussenschoolse Op-vang aanstellen. Deze coördinator is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de TSO en de aansturing van de mede-werkers. Ook verzorgt de TSO-coördinator in samenwerking met de school regelmatig nascholing van de TSO-medewerkers, waarbij PBS een belangrijk onderwerp is. Op het moment van verschijnen van de nieuwsbrief loopt de selectie-procedure voor de TSO-coördinator nog. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren wij de ouders.
 
Betalingsregeling 
Vanaf het schooljaar 2018-2019 wijzigt de betalingsregeling voor de TSO (het overblijven). In de eerste periode van 10 schoolweken is alleen contante betaling mogelijk. Wij treffen momenteel voorbereidingen om de betaling ook giraal/digitaal te laten verlopen. Daarbij zal de betaling achteraf gaan plaats vinden en betaalt u dus alleen voor werkelijk overgebleven dagen. Zodra we de keuze voor een passend systeem voor onze school hebben gemaakt en dit in werking gesteld is, zullen we u informeren.

We gaan twee prijzen hanteren; €1,50 voor vaste overblijfdagen en €2,00 voor incidenteel gebruik van de TSO.Er zijn twee mogelijkheden:
1. Vooruit betalen van één of meerdere vaste overblijfdagen voor een periode van 10 weken á €1,50 per dag. Het vooruitbetalen kost dan €15,- per dag/10 weken. Bij twee vaste overblijfdagen zijn de kosten dus €30,- per kind, per periode van 10 weken, etc.
2. Incidenteel overblijven met betaling via een strippenkaart á €2,00 per keer. Strippenkaarten kosten €20,00, voor tien keer overblijven.

Wanneer een kind op één van de vooruitbetaalde dagen niet aanwezig is bijvoorbeeld door ziekte, kan het betaalde bedrag niet terugbetaald of op een andere dag gebruikt worden. Deze onvoorziene afwezigheid is opgenomen in de prijs van €15,- per tien weken. Een rekenvoorbeeld: U betaalt 10 weken vooruit voor €15,- maar uw kind is een keer afwezig. Dat kost dan toch €1,50. U betaalt losse TSO-kosten á €2,00 per keer. Wanneer uw kind dan negen weken betaalt, omdat het een keer ziek is of bij iemand anders gaat eten, kost u dat totaal €18,-. Zelfs wanneer uw kind twee van de 10 dagen niet aanwezig zou zijn, dan is het vooruit betalen van €15,- voordeliger dan acht keer betalen van totaal €16,- middels de strippenkaart.

Indien uw zoon of dochter wekelijks overblijft maar op wisselende dagen, dan kunt u dit bij het vooruitbetalen aangeven. Dan betaalt u dus 1 dag per week aan. De leerkracht administreert wanneer er van deze dag gebruik wordt gemaakt. Een eventuele tweede of derde keer overblijven deze week kan middels het vooruitbetalen van nog een dag, of middels een strippenkaart.

Wij vinden het prettig van te voren te weten hoeveel kinderen er overblijven in de klas, per dag. We bieden ouders die voor een periode van 10 weken hun dagen vooruit betalen een gereduceerd tarief, ten opzichte van de prijs voor het incidenteel overblijven. Om de TSO te professionaliseren hebben we een coördinator aangetrokken en zullen we meer materialen voor vermaak in de klassen aanschaffen. Hiervoor zijn financiële middelen nodig. De MR heeft daarom ingestemd met een verhoging van de TSO-prijs naar €2,00 per keer. Echter, wij willen de kosten niet ineens drastisch verhogen en daarom de prijs voor de vaste TSO op €1,50 laten staan.

Wanneer een kind op één van de vooruitbetaalde dagen niet aanwezig is bijvoorbeeld door ziekte, kan het betaalde bedrag niet terugbetaald of op een andere dag gebruikt worden. Deze onvoorziene afwezigheid is in de korting opgenomen. Indien een leerling langere tijd afwezig is, bijvoorbeeld wegens ernstige ziekte, maken we vanzelfsprekend andere afspraken.
Voor de vakanties en verplichte vrije dagen betaalt u uiteraard niet. Het jaar is verdeeld in 4 periodes van 10, 10, 10 en 9 weken. De overige weken zijn vakantieweken. Wanneer er in deze periode verplichte vrije dagen vallen, dan worden deze dagen in mindering gebracht op de kosten van die periode. Bijvoorbeeld: in de periode waarin tweede Paasdag (maandag) valt, zijn de kosten voor het vooruitbetalen van de 10 maandagen totaal €13,50, aangezien deze periode maar 9 maandagen bevat.

Op maandag 3 september, woensdag 5 september en vrijdag 7 september vanaf 14.30u en op dinsdag 4 september en donderdag 6 september vanaf 8.30u kunt u in school (hoofdgebouw en Braam) de overblijf komen betalen. Een strippenkaart met daarop nog ongebruikte strippen kunt u bij het betalen van de nieuwe overblijf meenemen. De niet gebruikte strippen worden als korting verrekend met de nieuwe overblijfkosten.