De Medezeggenschapsraad


De MR denkt en beslist mee over schoolzaken, en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg, ongeveer eens per maand. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en ze worden op de website aangekondigd.

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de MR genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school over zijn werkzaamheden in een jaarverslag dat via de website gepubliceerd wordt.

Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en er zijn ook zaken waarin de MR een stem heeft via het instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. Dit betekent dat als de MR het niet eens is met een voorstel van de directie, de directie gaat kijken naar een alternatief. De MR kan eventueel een tegenvoorstel doen.

Wie vormen de MR?

De MR bestaat uit vier leerkrachten (personeelsgeleding) en vier ouders van schoolgaande leerlingen (oudergeleding). Zij behartigen tezamen de belangen van de school in het algemeen. De voorzitter van de MR is mevrouw Daphne Vink, moeder van een leerling uit groep 7. Tijdens de vergaderingen is een lid van de directie aanwezig om de MR te informeren, vragen te beantwoorden en advies- of instemmingsverzoeken voor te leggen. Er is ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): hierin zitten afgevaardigden van alle MR-en van de scholen binnen de vereniging Meer Primair. De GMR behartigt zaken die alle scholen, die onder het bestuur vallen, aangaan. De MR heeft het recht om van elke geleding een afgevaardigde te sturen; een teamlid en een ouderlid.
 

Heeft u vragen?

Als ouder kunt u gerust met vragen bij de MR terecht. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over onderwijszaken, over de veiligheid of over de wijze waarop zaken gaan. Uw vragen nemen we mee in onze vergaderingen, en indien nodig bespreken we deze met de directie. Het is namelijk belangrijk voor ons om te weten wat er leeft bij u - als ouder of als leerkracht. Op die manier kunnen we ons samen inzetten voor de belangen van onze kinderen. Want die staan voor iedereen binnen Het Braambos voorop.

U kunt contact opnemen met de MR door een leerkracht of ouder van de MR aan te spreken, of door te mailen naar mr@braambos.nl. Bij de ingang van het hoofdgebouw en van de schoolwoningen hangen foto's van de MR-leden.