Het Braambos vindt de samenwerking en communicatie met ouders belangrijk. We zien ouders als partner en nemen ze mee in processen die betrekking hebben op hun kind. Samen hebben we één doel: het beste onderwijs voor het kind.

Wanneer u als ouder kennismaakt met en kiest voor Het Braambos dan maakt u deze keuze vanuit een weloverwogen beslissing. De visie die Het Braambos hanteert past bij u en uw kind en in de acht jaar tijd dat uw kind naar Het Braambos gaat, maakt u steeds beter kennis met de leerkrachten en de Het Braambos waar u bij betrokken bent. Uw stem is van belang bij het vormen van goed onderwijs op Het Braambos. Daarvoor vormen ouders, teamleden en directie gezamenlijk de Medezeggenschapsraad (MR).
 
Wat doet de MR?
De MR is een team van leerkrachten en ouders dat samen spreekt over de gang van zaken, het onderwijs op Het Braambos. Zij kan voorstellen doen, besluiten nemen of advies geven aan de directie. De MR denkt actief mee in allerhande onderwerpen, van beleid van Het Braambos tot schoolplein, van ouderenquête tot schoolgids, van overblijfregelingen tot onderwijstijd. 
 
De deskundigheid van de Het Braambos staat bij het vormgeven van onderwijs voorop. U bent als ouder met uw deskundigheid van belang! Uw mening wordt gewaardeerd. Samen bouwen, bewaken en verbeteren wij de kwaliteit van het onderwijs. De oudergeleding denkt mee over het beleid en adviseert de Het Braambos. Zij denkt mee over onderwerpen die voor ouders kinderen en een gezonde school van belang zijn.
De MR heeft instemmingsrecht bij een aantal zaken, ook kan zij een voorstel  doen. De eindbeslissing blijft bij Het Braambos. In de afgelopen jaren hebben we laten zien, dat ouders en school elkaar kunnen versterken.
 
Activiteiten MR
Het MR team komt gemiddeld eens per twee maanden bij elkaar. Daarbij kan  het overleg aan het begin en eind van het schooljaar geïntensiveerd  worden. Jaarlijks worden de bijeenkomsten vormgegeven door het opstellen van doelen die uitgewerkt worden gedurende het schooljaar. Voor dit schooljaar 2021-2022 staat het volgende op de planning in samenwerking met de school: Leden van de MR
De oudergeleding van de MR wordt door u als ouder van Het Braambos gekozen. Wij voelen ons verantwoordelijk om uw stem te vertegenwoordigen. Om dit goed te kunnen doen, is het van belang dat u weet dat deelnemen aan de MR laagdrempelig is. U mag uw mening geven. Wanneer er zaken zijn die u graag anders ziet, een mening over heeft, of uw tevredenheid wilt uiten, dan horen wij graag van u. Als vertegenwoordigende leden van de MR brengen wij de punten in bij het overleg van de Medezeggenschapsraad. Een terugkoppeling volgt middels de jaarverslagen die openbaar worden gesteld. Spreek ons gerust aan op het schoolplein of per mail naar mr@braambos.nlDe MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders.

GMR
Op dit moment hebben wij geen vertegenwoordiging in de GMR.
De GMR is de overkoepelende MR binnen de organisatie, die de zaken behartigt behorende bij het bestuur Meer Primair, waar Het Braambos onder valt. Het Braambos heeft nu eerst prioriteit gegeven aan een goed functionerende MR op het Braambos, daarna kijken we misschien verder richting de GMR en het bestuur van Meer Primair

Vragen?   
Iedere ouder en leerkracht is van harte welkom om een deel van een MR vergadering bij te wonen. Dit kan nadat u dit formulier hebt ingevuld.  De voorzitter zal contact met u opnemen.
 
Oudergeleding
Taeke Kooiker (voorzitter)
Ayla Tekin
Tamara Broekman
 
Personeelsgeleding
Anneke van den Akker
Janneke ten Wolde
Mirjam Winkel

Vertegenwoordiger bevoegd gezag:
Johan Alderden (directeur)
 
Vergaderdata '22/23
26 september
14 november
16 januari
13 maart
15 mei
10 juli

Notulen
De notulen zijn op aanvraag beschikbaar.