Klachtenregeling


Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u vragen hebben of ontevreden zijn over de manier waarop school zaken aanpakt (denk aan: de communicatie vanuit de school, de manier waarop uw kind begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden enz.). Wij gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid deze te uiten naar de school:

 
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze ten slotte voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze Klachtencommissie.
In de afweging welk vervolg het meest wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door de interne contactpersoon e/o de extern vertrouwenspersoon.


Klachten ongewenste omgangsvormen
Met name bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de contactpersoon. De interne contactpersoon is er voor u. Hij/zij luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u indien wenselijk in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.
 
Nuttige adressen
De interne vertrouwenspersoon is als medewerker verbonden aan de school. 

De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u  bij het vinden van een oplossing van de door u gesignaleerde klacht. Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen  aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject.

Schoolbestuur

Klachtencommissie

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel : 070 3861697
E-mail: info@klachtencommissie.org
 
De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat vindt u in dit document.

 
Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur: Centraal meldpunt  telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.