Klachtenregeling


Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u vragen hebben of ontevreden zijn over de manier waarop school zaken aanpakt (denk aan: de communicatie vanuit de school, de manier waarop uw kind begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden enz.). Wij gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid deze te uiten naar de school:

 
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze ten slotte voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze Klachtencommissie.
In de afweging welk vervolg het meest wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door de interne contactpersoon e/o de extern vertrouwenspersoon.


Klachten ongewenste omgangsvormen
Met name bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de contactpersoon. De interne contactpersoon is er voor u. Hij/zij luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u indien wenselijk in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.
 
Nuttige adressen
De interne vertrouwenspersoon is als medewerker verbonden aan de school. 

s.degier@braambos.nl 
023-5577663
 
De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u  bij het vinden van een oplossing van de door u gesignaleerde klacht. Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen  aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject.
 

t.lansbergen@onderwijsadvies.nl
06 53671268
 
Schoolbestuur

023-5542350


Klachtencommissie

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel : 070 3861697
E-mail: info@klachtencommissie.org
 
De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding.
 
Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur: Centraal meldpunt  telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.