De Ouderraad


De Ouderraad is een enthousiaste, onmisbare activiteitencommissie die uit ouders, teamleden en een directielid (adviserend lid) bestaat. De ouderraad ondersteunt de school bij tal van activiteiten; zij tracht de ouderparticipatie te bevorderen, de belangen van de ouders te behartigen en andere ouders te interesseren voor wat er op school gebeurt.

In de ouderraad komt vooral de dagelijkse gang van zaken in de school aan de orde. Zij bereidt allerlei activiteiten en festiviteiten voor of helpt bij de voorbereidingen. Zij verzorgt de versiering van de school en vanuit de ouderraad worden ook kleine onderhoudswerkzaamheden aan de school verricht. De ouderraad incasseert de ouderbijdrage en beheert de kas van de ouderbijdragen van waaruit diverse schoolactiviteiten ten behoeve van de kinderen worden betaald.

De ouderbijdrage is noodzakelijk om de uitgaven die school doet en waarvoor school van het Ministerie van Onderwijs geen subsidie krijgt, te bekostigen. U kunt hierbij denken aan het schoolreisje, Sint-, Kerst- en Paasvieringen, crea-activiteiten, sportevenementen enzovoort. De schoolleiding bepaalt in overleg met de ouderraad (een vertegenwoordiging van ouders) waar het geld aan wordt besteed. 

Eens per maand houdt de ouderraad een vergadering, waarbij een van de leerkrachten aanwezig is. Op school ligt het OR-reglement ter inzage. Voor actuele informatie kunt u onze website raadplegen. In de personeelskamer staat een postbakje van de OR waar u uw vragen en/of opmerkingen schriftelijk kunt deponeren. U kunt de ouderraad ook mailen via or@braambos.nl.

U wordt gedurende het schooljaar op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Ouderraad via het Braambosjournaal. 

Mocht u de brief voor de ouderbijdrage kwijt zijn dan kunt u uw ouderbijdrage storten op RABO-bank rekening NL66RABO0155579592 t.n.v. Ouderraad Het Braambos te Hoofddorp o.v.v. naam leerling en groep.

In het schooljaar 2022 – 2023 is de ouderbijdrage €50,00 per leerling.

 

De Stichting Leergeld
Indien u niet in de gelegenheid bent de ouderbijdrage te betalen, kunt u bij de Stichting Leergeld Haarlemmermeer hulp aanvragen. U kunt de Stichting telefonisch bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van 13:00 tot 16:00 uur: 06-29352218 of via e-mail: info@meerleergeld.nl. Meer informatie is verkrijgbaar op de website: http://www.meerleergeld.nl