Over het Braambos


Op basisschool Het Braambos zitten momenteel zo'n 550 leerlingen en werken zo'n 45 personeelsleden. Naast de leerkrachten die als groepsleerkracht het directe onderwijs aan de kinderen verzorgen, is er voor een optimale begeleiding van de kinderen nog een aantal leerkrachten in school werkzaam met een specifieke taak: 


Onze visie
Onze school wil een leer- en leefgemeenschap zijn van leerlingen en leerkrachten die zich ten doel stelt, in samenwerking met de ouders, het kind te leiden en te begeleiden op zijn/haar weg naar volwassenheid.
Dit uitgangspunt betekent dat we voor elk kind zoeken naar de vorm van onderwijs die het beste aansluit bij het ontwikkelingsniveau van dat kind. Rekening houdend met verschillen in intelligentie, aanleg, tempo en interesse, willen wij met ons onderwijs het volgende bereiken:

Om invulling te geven aan de gestelde doelen, werken wij vanuit vijf visiepunten:
  1. Onderwijs gericht op een evenwichtige ontwikkeling van IQ en EQ
  2. Eigenaarschap van het leerproces van leerling en leerkracht
  3. Leerkracht in een gelijkwaardige rol als docent/coach/begeleider
  4. Actieve aandacht voor de ontwikkeling van kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten
  5. Aandacht voor moreel besef vanuit de Christelijke grondslag
In de keuzes voor onze activiteiten houden we rekening met deze vijf visiepunten.

We proberen voor de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving te creëren, waar orde en regelmaat heerst, want enkel dan kan naar onze mening elk kind tot zijn recht komen. Dit betekent dat we veel aandacht schenken aan de sociale vaardigheden en het op correcte wijze omgaan met elkaar, het hanteren van de gedragsregels, waarmee we discriminerend en/of pestgedrag proberen te voorkomen. Hierbij hanteren we een pestprotocol.

Normen en waarden
Waar mensen met elkaar samenwerken zijn regels en afspraken nodig om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. De belangrijkste regel die wij binnen de school proberen toe te passen is respect te hebben voor de ander. Dit betekent o.a. dat men in gedrag en woordgebruik naar de ander toe daarmee rekening houdt. Ook de leerkrachten dienen een bepaalde gedragscode naar elkaar, naar de leerlingen en naar de ouders te hanteren, waarbij men de ander niet kwetst of in gevaar brengt. 
Met behulp van de methodes Trefwoord, voor godsdienstonderwijs, de Kanjertraining en PBS, voor sociaal-emotionele vorming helpen we de kinderen zich te ontwikkelen tot sociaal gevoelige mensen.

Het team van "Het Braambos"