Rekenen en wiskunde

De methode “Wereld in getallen” die wij gebruiken, is een realistische reken-wiskundemethode. In de methode wordt veel ruimte geboden voor het kiezen van eigen oplossingsstrategieën door kinderen.
 “Wereld  in getallen” is een methode die niet enkel reken strategieën aanleert, maar veel aandacht heeft voor het inzichtelijk werken met getallen. Deze wijze van werken wordt door de leerlingen als zeer prettig ervaren.
Naast de methode gebruiken we nog een aantal computerprogramma’s zoals “Dagelijks Rekenen” en “Mijnklas.nl” voor het automatiseren van de geleerde rekenstof.
 
NB: voor ouders is het huidige rekenonderwijs niet altijd even inzichtelijk. Als u uw kinderen thuis wilt helpen, overlegt u dan altijd even met de leerkracht, dit voorkomt dat uw kind “in verwarring” raakt.
Nederlandse taal
Taalontwikkeling begint al meteen na de geboorte van het kind. Het kind hoort de ander wat zeggen en probeert dit na te doen. Taalontwikkeling is dan ook niet beperkt tot het vak “taal”. Er is steeds sprake van interactie tussen volwassenen en kinderen. Binnen en buiten de school is er zodoende ook steeds sprake van taalverwerving door het kind.
 
De bewuste taalontwikkeling is erop gericht dat kinderen hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid vergroten, zodat ze in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen, zodanig functioneren dat zij hun eigen gedachten, gevoelens en bedoelingen op passende wijze mondeling en/of schriftelijk kunnen uiten.
In de kleutergroepen zijn er veel taal-spelletjes en kringactiviteiten gericht op taal, wordt veel tijd besteed aan woordenschat vergroten en voorbereidend lezen. Vanaf groep 3 wordt er naast de kringgesprekken in de leesmethode systematisch aandacht besteed aan spelling en aan allerlei taaloefeningen om de schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid te vergroten. Vanaf groep 4 tot en met groep 8 maken we gebruik van de methode “Taalactief taal en Taalactief spelling”. In de methode is veel aandacht voor de woordenschatontwikkeling, taalbegrip, mondelinge taalvaardigheid, taalregels (denk aan grammaticale regels en ontleden) en creatief taalgebruik.
Vanaf groep 6 wordt op Het Braambos aandacht besteed aan boek-besprekingen, spreekbeurten en het maken van verslagen.

Lezen   

Het aanvankelijk lezen start al in de kleutergroepen. Dit zijn voorbereidende leesactiviteiten waarbij kleuters kennismaken met boeken en andere vormen waarbij wordt gelezen. Ook worden structureel letters aangeboden, die het échte leren lezen in groep 3 gemakkelijker maken. In groep 3 wordt gestart met het technisch leesonderwijs. Dit doen we aan de hand van de methode “Veilig Leren Lezen”.
In de hogere groepen komt de nadruk te liggen op het begrijpend en studerend lezen.  In de groepen 4 en 5 wordt gebruik gemaakt van de methode voortgezet technisch lezen: “Estafette”. Op school stimuleren wij het lezen door aan het begin van iedere middag 15 – 30 minuten stil te lezen en veel voor te lezen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de grote, actuele bibliotheek die door ouders beheerd wordt.

Begrijpend lezen

Vanaf groep 4 wordt er naast het technisch lezen les gegeven in het vak begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor de methode “Grip op lezen” in groep 4 tot en met 7. Deze methode gaat uit van het herhaald instrueren en inoefenen van 7 leesstrategieën: Groep werkt nog verder met de  methode “Overal tekst”, een methode voor begrijpend en studerend lezen. Kinderen leren om volgens verschillende strategieën informatie uit teksten te halen en te gebruiken.
Goed begrijpend kunnen lezen is een voorwaarde voor het verwerven van kennis bij andere vakken zoals  geschiedenis en aardrijkskunde.

Schrijven

De leerlingen leren op onze school schrijven met de methode “Pennenstreken”. Het voorbereidend schrijven begint al in de kleutergroepen, waar veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de fijne motoriek en de ruimtelijke oriëntatie. Ook wordt aandacht besteed aan de pengreep en de zithouding die nodig is voor het latere schrijven. In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van de methode “Schrijfdans”. Vanaf groep 3 beginnen we met het aanleren van de letters en de juiste schrijfwijze ervan, wat later wordt uitgebreid met de verbindingen tussen de letters. Het lopend schrift (aan elkaar schrijven) wordt direct aangeleerd (i.p.v. eerst “blokletters” en daarna “lusletters”). In groep 7 maken we de overstap naar het blokschrift en de ontwikkeling van het eigen handschrift.

Wereldoriëntatie
Op vele manieren wordt er gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de leerlingen kennis bij over het heden en verleden van de aarde, bijvoorbeeld door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisieprogramma’s, projecten en werkstukjes. In de hogere klassen is wordt wereldoriëntatie vaak gesplitst in de diverse aparte vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer, natuur, enzovoort.
De volgende methoden met betrekking tot de wereldoriëntatie zijn op school in gebruik:
“Argus Clou” voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek in de groepen 3 t/m 8. In groep 3 en 4 worden met teksten en opdrachten de vakken verkend. Vanaf groep 5 staan deze drie vakken wekelijks op het rooster. Ook krijgen de kinderen samenvattingen mee naar huis om te leren voor de toetsen van deze vakken. Natuurlijk maakt ook het inoefenen van topografie deel uit van de aardrijkskundeles. Een bijzonder onderwerp bij de aardrijskundelessen zijn de geestelijke stromingen. Hieronder verstaan wij de levensbeschouwelijke overtuigingen, die in onze cultuur leven. In onze samenleving krijgen we meer en meer te maken met andere culturen en religies en daarom is het belangrijk dat we hier aandacht aan schenken, opdat we leren met respect om te gaan met de achtergrond van onze medemens. In de lesesn wordt aandacht geschonken aan de grote wereldgodsdiensten, zoals de Islam, het Hindoeïsme, het Jodendom en het Christendom.
 
“Wijzer door het verkeer” voor de verkeerseducatie. De kinderen uit groep 7 nemen deel aan het theoretisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland en het praktisch
verkeersexamen.

Creatieve vakken

De creatieve vakken brengen een evenwicht in het lesprogramma. Niet alleen het leren behoeft de nodige aandacht, maar ook de creatieve vorming van de leerlingen. Ook voor tekenen, handvaardigheid en muziek worden methodes gebruikt. Leerkrachten kunnen activiteiten kiezen uit de methodes “123-zing” voor muziek, “Moet je doen” voor tekenen, handvaardigheid en drama.
Gesubsidieerd door de Gemeente Haarlemmermeer, kiest de school jaarlijks ook een aantal creatieve activiteiten uit het Gemeentelijke “Kunstmenu”. Hierbij moet gedacht worden aan activiteiten zoals drama, muziek, schilderen, tekenen, handvaardigheid en andere kunstuitingen. Het bezoeken van een voorstelling behoort ook tot de mogelijkheden.   

Engels

In de groepen 5 en 6 maken de kinderen kennis met les in de Engelse taal. We werken met de methode “Hello World”.  Het gaat hier vooral om het aanleren van basiswoorden en elementaire zinnen.
In het schooljaar 2018-2019 gebruiken we voor Engels in groep 7 en 8 de methode “Groove.me”. De methode geeft aan de hand van Engelstalige popmuziek les in luister- en spreekvaardigheid, woordenschatontwikkeling en Engelse grammatica. We verkennen dit schooljaar verschillende methodes voor het aanbieden van de Engels taal.

Godsdienstige vorming

Op school vertellen wij verhalen uit de Bijbel. Waarden en normen, ons gegeven door de verhalen uit de Bijbel, brengen wij graag over. Hiervoor gebruiken we de methode “Trefwoord”. Deze verhalen staan altijd in een context van de dagelijkse praktijk en hebben vaak een thema. Dit thema duurt gemiddeld drie tot vier weken en is in de hele school gelijk. Het zingen van liedjes en met elkaar bidden is onderdeel van de methode. Wij verwachten dat alle leerlingen respectvol met onze uitingen van geloof omgaan.
Ook wordt er ruime aandacht besteed aan de christelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.   

Sociale vaardigheden

Wij streven naar een evenwichtige ontwikkeling van IQ en EQ van onze leerlingen. Daartoe geven we ook lessen in sociale vaardigheden. We zijn al vele jaren een Kanjerschool. In groep 1 tot en met 5 gebruiken we hiervoor de methode “Kanjertraining”. In groep 6, 7 en 8 worden er lessen in sociale vaardigheden vanuit PBS.

Actief burgerschap

Sinds 2006 is in de kerndoelen voor het basisonderwijs het onderdeel ‘Actief burgerschap en sociale integratie’ toegevoegd. Wij zien het als taak van de school kinderen op te voeden tot evenwichtige mensen, waarbij normen en waarden en respect voor elkaar het uitgangspunt zijn. Kinderen maken deel uit van een samenleving waarin zij goed met anderen om moeten kunnen gaan. Kinderen kunnen in de school oefenen in het leren samenleven met elkaar, waarin gelijkwaardigheid een uitgangspunt is. In de lessen schenken wij aandacht aan  bovengenoemde onderwerpen. 
We maken hierbij gebruik van de methode wereldoriëntatie, de methodiek sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanjertraining en PBS)en levensbeschouwing (Trefwoord).