Verlofaanvragen


Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal
of een kinderdagverblijf. Zo worden ze spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig
vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Dus als uw kind op 10 mei vijf jaar wordt, moet het vanaf 1 juni
naar school. Op Het Braambos vinden wij het belangrijk dat ook kinderen van 4 jaar, die nog niet leerplichtig zijn, dagelijks naar school komen om de routine en regelmaat van school te leren en om daar mee te doen aan alle lesactiviteiten die hun ontwikkeling stimuleren.  Wij adviseren ouders dan ook, binnen de mogelijkheden van het kind, om hun 4-jarige kind zoveel mogelijk onderwijstijd in groep 1/2 te laten volgen.

Wanneer uw zoon of dochter ziek is, vragen we u dit voor half negen via de website of telefonisch aan school door te geven.  Ook bij dokters- of tandartsbezoek weten we graag van te voren dat uw kind afwezig zal zijn. We vragen u deze bezoeken zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen. We mogen kinderen, ook oudere kinderen, onder schooltijd niet zelfstandig het schoolterrein later verlaten. Mocht er dus een artsenbezoek onder schooltijd plaatsvinden, dan dient u uw kind uit de klas te komen ophalen. Alle absentie van de kinderen wordt geregistreerd door de leerkracht. Dit kunt u zelf inzien in het ouderportaal van ParnasSys. 
 
Kan mijn kind (een dag) vrij krijgen?
Dat kan in sommige gevallen. Bijvoorbeeld in het geval van:
·       een verhuizing: één dag
·       wettelijke verplichtingen
·       een huwelijk: maximaal 2 dagen
·       viering van een 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed-, of aanverwanten: één dag
·       viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum: één dag
·       het uitoefenen van een bijzonder talent
 
Een aanvraag voor een vrije dag moet zo spoedig mogelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd, liefst zes weken van te voren. Ook kan uw kind vrij krijgen bij zogenoemde 'andere gewichtige omstandigheden'. Dit zijn omstandigheden die, of onverwachts zijn, of buiten de wil van de ouders zijn gelegen, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten.
 
Voorbeelden van situaties waarin u geen extra vrije dag(en) kunt krijgen:
·       een familiebezoek in het buitenland
·       een vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
·       gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
·       eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte
·       verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
·       vakantiespreiding
·       een verlofperiode van ouders, gebruikmaking van een levensloopregeling
 
Wat zegt de wet over religieuze verplichtingen?
Als u verlof nodig heeft om te voldoen aan religieuze verplichtingen bent u verplicht dit uiterlijk twee dagen van te voren te melden aan de directeur van de school. De richtlijn voor de viering van niet-christelijke feestdagen is één vrije dag per feest.
 
Kan ik buiten de schoolvakanties op vakantie gaan?
Nee, dat mag niet. Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er kan dan zogenoemd 'extra verlof' worden verleend. Hiervoor gelden de volgende regels:
·       het verlof moet min. zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur van de school
·       het moet gaan om de enige gezinsvakantie van het desbetreffende schooljaar
·       er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd
·       het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor maximaal tien aaneengesloten   
        schooldagen
·       het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar
Er wordt streng toezicht gehouden op het ongeoorloofde verzuim rond vakanties, zogenaamd 'luxe verzuim'. Een gezamenlijke start en afsluiting van het schooljaar zijn belangrijk voor de leerlingen en voor de school. Helaas komt het voor dat een leerling of gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school terug kan komen. Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen.

Hoe kan ik een vrije dag aanvragen en wie beslist?
Een aanvraag voor één of meer vrije dagen heet een 'aanvraag extra verlof'. Een aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij de directeur van de school. De formulieren hiervoor kunt u via de leerkracht of directie krijgen. Over een verlofaanvraag van tien schooldagen of minder beslist de directie. Gaat het om meer dan tien schooldagen, dan beslist de leerplichtambtenaar. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. 
 
Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?
De leerplichtambtenaar onderzoekt na een melding van ongeoorloofd verzuim, langdurig verzuim of herhaald verzuim eerst wat er aan de hand is en maakt afspraken zodat het verzuim stopt. Als ouders geen gehoor geven aan de waarschuwing of aanwijzingen van de school en de leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal worden opgemaakt. Na een proces-verbaal beoordeelt justitie wat de beste maatregel is. Dat kan bijvoorbeeld een boete, een opvoedcursus, taakstraf of andere extra hulp zijn. Het doel van de maatregelen is altijd om de leerling weer terug te krijgen naar school.

Wat doet de leerplichtambtenaar?
De leerplichtambtenaar ziet er op toe dat de Leerplichtwet wordt nageleefd. Hij of zij controleert of alle leerlingen bij een school staan ingeschreven. De leerplichtambtenaar heeft contact met de school en stelt direct een onderzoek in als er een melding is dat een leerling zonder toestemming wegblijft. Het zonder toestemming wegblijven van school heet  'ongeoorloofd verzuim'. Regelmatig te laat komen of in schooltijd op vakantie gaan zijn voorbeelden van ongeoorloofd verzuim. Daarnaast heeft de leerplichtambtenaar een maatschappelijke zorgfunctie. De leerplichtambtenaar probeert vooral preventief te werken, mede door structureel overleg met scholen en diverse instanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming, hulpverleningsinstellingen, justitie, politie en arbeidsbemiddelingorganisaties. In bepaalde gevallen voert de leerplichtambtenaar, als buitengewoon opsporingsambtenaar, zijn/haar justitiële taken uit door middel van het opmaken van een proces-verbaal tegen de ouder(s).
 
Bron:
Folder Leerplicht  ‘Informatie over leerplicht en RMC’ uitgave april 2008